Astern

22 teksty – auto­rem jest As­tern.

Rozgoryczone Serce cz.2

Część #2

Tik tak, tik tak...

Kruchy żywot ser­ca do­biega końca szyb­ki­mi kro­kami,
ocze­kując pros­tej wy­miany między rzeczy­wis­tością a iluzją.
Go­rycz prze­kuła je­go ser­ce na wy­lot z łat­wością niczym gwoździe, które bu­dują nasze do­mos­twa na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2015, 22:19

Rozgoryczone serce

część #1
~~~~~~~

Roz­go­ryczo­ne ser­ce oraz samotność
da­je nam o so­bie znać no­cami, która
nie poz­wa­la o so­bie za­pom­nieć,
mi­mo prób i sta­rań nie przes­ta­je nas dręczyć,
pro­si o od­ro­binę miłości, która gościła w ser­cach obojga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2015, 17:46

"Każde ser­ce na tym świecie jest in­ne, lecz miłość znaj­dzie właści­we"
~ Mar­cel.W 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 25 czerwca 2015, 18:45

"Owoc nasze­go ser­ca zde­cy­du­je o miłości, która sa­mot­nie sie­dzi w ot­chłani cze­kająca na znak by móc kwitnąć wie­cznością nie znającą gra­nic nieśmier­tel­ności"
~ Mar­cel.W 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2015, 17:32

"Dzień łagodzi, Noc upo­mi­na, Wie­czność za­bi­ja"
~ Mar­cel.W 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2015, 11:59

"Naszym naj­większym przek­leństwem jest sa­mot­ność oraz owoc egoiz­mu"
~ Marcel.W 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2015, 09:50

"Smu­tek prze­ma­wia przez nasz od­dech, który szep­cze dokąd mu­si­my zmie­rzać"
~ Marcel.W 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2015, 01:06

"Nakładając maskę fałszu, mu­si­my być go­to­wi na od­rzu­cenie"
~ Mar­celWiebers 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2015, 00:33

"Szczęście sie­dzi w twoim ser­cu, prosząc o właści­wy klucz"
~ Mar­cel Wiebers 

aforyzm • 19 czerwca 2015, 00:05

"Każde słowo wy­powie­dziane z naszych ust bu­duje inną historię"
~ Marcel.W 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2015, 01:16
Astern

Kontakt: marcelwiebers@interia.pl https://www.facebook.com/marcelwieberscytaty blog: http://marcelwiebers.tumblr.com/

Zeszyty
  • O Bogu i Miłości. – Mądre cy­taty, opo­wiada­nia, wszys­tkie słowa w których jest dob­roć i miłość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Astern

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

28 czerwca 2015, 22:19Astern do­dał no­wy tek­st Rozgoryczone Ser­ce cz.2

27 czerwca 2015, 17:51krysta sko­men­to­wał tek­st Rozgoryczone ser­ce

27 czerwca 2015, 17:46Astern do­dał no­wy tek­st Rozgoryczone ser­ce

25 czerwca 2015, 18:45Astern do­dał no­wy tek­st Każde ser­ce na tym [...]

24 czerwca 2015, 17:33Astern sko­men­to­wał tek­st Naszym naj­większym przek­leństwem jest [...]

24 czerwca 2015, 17:32Astern do­dał no­wy tek­st Owoc nasze­go ser­ca zde­cy­du­je [...]

23 czerwca 2015, 12:03Astern sko­men­to­wał tek­st Dzień łagodzi, Noc upo­mi­na, [...]

23 czerwca 2015, 11:59Astern do­dał no­wy tek­st Dzień łagodzi, Noc upo­mi­na, [...]

22 czerwca 2015, 17:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Naszym naj­większym przek­leństwem jest [...]

22 czerwca 2015, 10:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Naszym naj­większym przek­leństwem jest [...]